Hỗ trợ trực tuyến
Cát Lợi
Thống kê truy cập
Lượt khách: 5895540
Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Công ty cổ phần Cát Lợi và Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY - Chi nhánh Hồ Chí Minh đã ký Hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính giữa niên độ và cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023: