Hỗ trợ trực tuyến
Cát Lợi
Thống kê truy cập
Lượt khách: 4634027
Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Công ty cổ phần Cát Lợi công bố Hợp đồng "Soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2022 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022" của Công ty cổ phần Cát Lợi: