Hỗ trợ trực tuyến
Cát Lợi
Thống kê truy cập
Lượt khách: 5773403
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty Cổ phần Cát Lợi công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
 1. Công bố thông tin
 2. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
 3. Giấy đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
 4. Chương trình Đại hội đồng cổ thường niên năm 2017
 5. Một số quy định và hướng dẫn của ban tổ chức ĐHCĐ thường niên Công ty CP Cát Lợi ngày 12 tháng 04 năm 2017
 6. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016  
 7. Báo cáo ĐHĐCĐ của Ban giám đốc
 8. Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 04 năm 2017
 9. Tờ trình về các nội dung đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
 10. Tờ trình bầu cử thành viên Ban kiểm soát
 11. Thể lệ bầu cử thay thế thành viên Ban kiểm soát
 12. Phiếu bầu cử Ban kiểm soát
 13. Biểu mẫu thẻ biểu quyết
 14. Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017  

Nghị quyết HĐQT ngày 28/03/2017 và Báo cáo thường niên năm 2016

Nghị quyết HĐQT ngày 28/03/2017 và Báo cáo thường niên năm 2016

Audited Financial Statements for the year ended 31 December 2016

Audited Financial Statements for the year ended 31 December 2016

Báo cáo tài chính năm 2016

<< Bắt đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp > Cuối >>

Kết quả 46 - 54 / 126